Uji

Ndotja e ujit dhe menaxhimi i saj

Plehrat, plehrat organike dhe pesticidet janë shkaqet kryesore të ndotjes së ujit. Ndotja e ujërave nëntokësore nga kimikatet bujqësore dhe mbeturinat është një çështje e rëndësishme në pothuajse të gjitha vendet e zhvilluara dhe gjithnjë e më shumë në shumë vende në zhvillim.

Ndotja nga plehrat ndodh kur këto aplikohen më shumë se sa bimët mund të thithin ose kur ato lihen ose hidhen jashtë sipërfaqes së tokës para se të mund të inkorporohen. Azoti i tepërt dhe fosfatet mund të rrjedhin në ujëra tokësorë ose të rrjedhin në rrjedhjet ujore. Kjo mbingarkesë e lëndëve ushqyese shkakton eutrofikimin e liqeneve, rezervuarëve dhe pellgjeve, duke çuar në një shpërthim algash që shtypin bimët e tjera ujore dhe kafshët. Lexo me teper

Rëndësia e kryerjes së analizave të ujit

Kryerja e analizave të ujit ҫon në mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit të njeriut, nëpërmjet kryerjes së kontrolluar të plehërimit dhe aplikimit të pesticideve nëpërmet protokolleve të bujqësisë së integruar. Rrjedhimisht kultivohen produkte bimore cilësore dhe të sigurta për shëndetin e njeriut dhe të kafshëve. Analizat e ujit mund të kryhen në Laboratorin Universitetit Bujqësor të Tiranës (UBT) si dhe në Institutin e Shëndetit Publik (ISHP). Lexo me teper