Genc Juka


    Telefon                 00355682033171; 00355699888120  
E-mail                   gencjuka@gmail.com  
Nënshtetësia        Shqiptar  
Data e lindjes       29 Korrik 1955  
Vendi i Lindjes      Lushnje, Shqipëri

Adresa : Rruga “Anastas Durrsaku”. Lagjja Nr. 1. Pallati Decon, 2000. Durrës

Eksperiencat profesionale    

Qershor 2016 – Aktualisht

Përgjegjësitë e pozicionit  të punës

Administrator në Unionin Shqiptar Kursim Kredi

•    Administratori  mban  kontakte  zyrtare  me  zyrat  e  shërbimit  përmbarimor  privat  për portofolin e debitorëve të Unionit SHKK.

•   Miraton dhe vendos fillimin ose pushimin e ekzekutimit për çështjet përmbarimore.

•    Administratori  mban  kontakte  zyrtare  me  zyrat  e  kompanive  të  specializuara  për mbledhjen e detyrimeve (debt collection) për portofolin e debitorëve të Unionit SHKK.

•    Miraton dhe vendos për ecurinë e marrëdhënieve me kompanive të specializuara për mbledhjen e detyrimeve (debt collection).

•   Përcakton një vartës për pritur të gjithë anëtarët e portofolit të kredisë së Unionit SHKK

të cilët paraqiten për problematika të ndryshme.

•   Miraton rast pas rasti aplikimin e lehtësirave për klientë të vonuar (në vështirësi).

•   Propozon dhe paraqet pranë Bordit Drejtues shitjen e portofolit problematik (të humbur)

tek kompanitë të cilat vetë ofrohen për blerjen e tij.

•    Mban  kontakte  zyrtare  me  Likuidatorin  e  SHKK-ve  ne  proces  likuidimi  deri  në përmbylljen përfundimtare të këtij procesi.

•    Miraton dhe vendos strategjinë për mbledhjen e detyrimeve nga anëtarët e SHKK-ve në likuidim dhe anëtarët e SHKK Pinet.

•    Miraton dhe vendos strategjinë për mbledhjen e detyrimeve për portofolin e nxjerrë jashtë bilancit (Ërite off) me qellim ndërmarrjen e procedurave ligjore (gjykate & përmbarim) per mbledhjen eventuale të këtyre detyrimeve.

•    Paraqet periodikisht pranë Bordit Drejtues Raport Analiza mbi ecurinë operacionale, financiare dhe juridike të Unionit SHKK.

•   I  përgjigjet  zyrtarisht  të  gjitha  institucioneve  ligj  zbatuese  (prokurorisë,  Bankës  së

Shqipërisë etj.) të cilat i drejtohen zyrtarisht Unionit SHKK.

•   Miraton strategjinë për administrimin e pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme në pronësi të Unionit SHKK.

Shtator 2013 – Qershor 2016 Këshilltar i Administratorit në Unionin Shqiptar Kursim Kredi

Prill 2013 – Shtator 2013

Përgjegjësitë e pozicionit të punës

Prefekt në Prefekturën e Durrësit

Misioni i Prefektit:

•    Kujdeset, ndjek dhe merr masa për plotësimin nga të gjitha institucionet në nivel qarku të  detyrimeve  që  ata  kanë  për  të  garantuar  sovranitetin,  rendin  kushtetues  dhe shëndetin publik;

•   Mbikëqyr, kontrollon dhe bashkërendon veprimtarinë e institucioneve qendrore në nivel vendor;

•   Mbikëqyr, kontrollon dhe bashkërendon veprimtarinë e institucioneve qendrore në nivel vendor;

•   Drejton veprimtarinë e strukturave administrative shtetërore, të cilat, me akte ligjore e nënligjore të veçanta, janë caktuar në varësinë e tij të drejtpërdrejtë;

•   Bashkërendon veprimtarinë e institucioneve qendrore në nivel vendor, si dhe të këtyre me organet e qeverisjes vendore në komuna, bashki e qark;

•   Është i vetmi institucion administrativ që verifikon ligjshmërinë e akteve të miratuara nga organet e qeverisjes vendore në komuna, bashki e qark, në përputhje me dispozitat e kreut III të këtij ligji.

Prefekti ushtron kontroll financiar mbi këto organe në mënyrën dhe limitet e përcaktuara me ligj.

Janar 2010 – Nëntor 2012

Përgjegjësitë e pozicionit  të punës

Drejtor i Përgjithshëm i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, Ministria e Bujqësisë dhe

Zhvillimit Rural

•   Funksionet dhe përgjegjësitë kryesore të AKU:

•    Planifikon dhe koordinon kontrollin zyrtar të ushqimit dhe ushqimit për kafshë, mbrojtjen e bimëve dhe shëndetit të kafshëve.

•   Siguron unifikim të praktikave të inspektimit/kontrollit në nivel kombëtar.

•    Siguron  analiza  nëpërmjet  laboratorëve  të  akredituar  dhe  koordinon  aktivitetet  e laboratorëve të autorizuar për sistemin e kontrollit zyrtar.

•    Udhëheq procesin e vlerësimit të riskut në ushqimet për qëniet humane dhe atyre për kafshët.

•    Kryen studimet e nevojshme shkencore që lidhen me vlerësimin e riskut ushqimor, shëndetit të bimëve dhe kafshëve.

•   Informon publikun e gjerë mbi çështje të sigurisë ushqimore.

•    Mbështet nga pikëpamja teknike, administrative dhe kërkimore, komitetet dhe panelet shkencore.

Shtator 2005 – Shtator 2009

Përgjegjësitë e pozicionit  të punës

Deputet në Kuvendin e Shqipërisë

•    Aprovimi i ligjeve të ndryshme.

•    Pjesëmarrje në komisione parlamentare.

Përfaqësim i interesave të elektoratit në parlament.

Shtator 1999 – Shtator 2005

Përgjegjësitë e pozicionit  të punës

Drejtor Ekzekutiv i Fondacionit “Drejt së Ardhmes”

Fondacioni Drejt së Ardhmes (FDA) është një organizatë jofitimprurëse, e themeluar në Korrik     të vitit 1997. Misioni i saj është promovimi i zhvillimit ekonomik dhe social të zonave rurale nëpërmjet rritjes së aksesit në shërbime financiare (hua/subvencione), asistencës teknike dhe shërbimeve të tjera sociale dhe edukative.

Që prej vitit 1998, FDA ka implementuar projekte të ndryshme zhvillimi të financuara nga donatorë  të  njohur  si  Komuniteti  Europian,  Qeveria  Shqiptare,  Ministria  e  Punëve  të Jashtme të Greqisë, Qeveria Hollandeze, IFAD/MADA, Qeveria Shqiptare, etj.

Janar 1998 – Gusht 2000 Menaxher  Programesh  për  Projektet  e  Zhvillimit  të  Komuniteteve  Lokale,  në

Delegacionin e Komisionit Evropian në Shqipëri

Përgjegjësitë e pozicionit të punës   Qeveria  Shqiptare  nënshkroi   në  Tetor  1995  Marrëveshjen  e  parë  Financiare  me Komisionin  Evropian,  marrëveshje  në  kuadër  të  Programit    “PHARE”  të  Komunitetit Evropian.  Ky  program  u  konceptua  për  të  asistuar  zhvillimin  e  Vendeve  të  Evropës Lindore. Fondi Shqiptar i Zhvillimit u përzgjodh si institucioni që do të implementonte   këtë marrëveshje financiare të ashtuquajtur  “Projekti për Zhvillimin e Komuniteteve Lokale”.

Qëllimi i programit:

Mbështetje për Qeverinë Shqiptare në drejtim të zhvillimit të zonave rurale dhe urbane nëpërmjet përmirësimit të kushteve të infrastrukturës sekondare dhe pjesëmarrjes së qeverisjes vendore në procesin e zhvillimit lokal.

ntor 1993 – Nëntor 1997

Përgjegjësitë e pozicionit të punës

Drejtor Ekzekutiv në Fondin Shqiptar të Zhvillimit-SHZH

Përgjegjësitë kryesore:

•   Menaxhimi  i  projekteve  të  financuara  nga  Qeveria  Shqiptare  dhe/ose  donator  të ndryshëm, qëllimi i të cilëve është zhvillimi lokal dhe rajonal;

•   Dhënie e asistencës teknike në formën e garantëve, huave, garancive, etj. për njësitë e qeverisjes vendore, me qëllim përmirësimin e infrastrukturës social-ekonomike dhe shërbimeve publike lokale;

•   Dhënie   e   mbështetjes   teknike   në   implementimin,   ndjekjen   dhe   mbikëqyrjen   e investimeve për përmirësimin e infrastrukturës social-ekonomike dhe shërbimeve lokale publike;

•   Dhënie   e   asistencës  teknike   dhe   kryerje   trajnimesh   për   rritjen   e  kapaciteteve institucionale të qeverisjes vendore;

•   Kryerje  e  një  sërë  aktivitetesh  që  i  shërbejnë  implementimit  të  politikave  dhe instrumenteve të zhvillimit lokal dhe rajonal.

Qershor 1996 – Maj 1997

Përgjegjësitë e pozicionit të punës

Deputet  i  përzgjedhur drejtpërdrejt  nëpërmjet  sistemit  mazhoritar në  Kuvendin  e

Republis së Shqipërisë

• Miratim i Ligjeve;

• Kontroll Parlamentar;

Janar 1991 – Dhjetor 1993

Përgjegjësitë e pozicionit të punës

Drejtor në Drejtorinë Rajonale të Bujqësisë, Durrës

Përgjegjësitë kryesore të Drejtorive Rajonale të Bujqësisë:

• Sigurimi i informacionit të nevojshëm bujqësor për MBUMK;

• Mbështetje nëpërmjet asistencës teknike dhe teknologjike për fermerët;

• Garantim i cilësisë ushqimore dhe mbrojtjes së konsumatorit;

• Ofrim mbështetje për Sektorin e Agro-Industrisë;

Sigurim i informacionit statistikor në përputhje me modelet Evropiane.

1988-1991

Përgjegjësitë e pozicionit të punës

Drejtor i Përgjithshëm Teknik në Fermën Shtetërore-Sukth, Durrës

Menaxhimi  tekniko-organizativ  i  të  gjithë  aktivitetit  bujqësor  të  ndërmarrjes  bujqësore

Sukth.

1981-1988

Përgjegjësitë e pozicionit të punës

Specialist i Mbrojtjes së Bimëve në Fermën Shtetërore-Sukth, Durrës

Organizimi i aktivitetit të Mbrojtjes së Bimëve në Ndërmarrjen Bujqësorë Sukth.

1979 – 1981

Përgjegjësitë e pozicionit të punës

Pjesëmarrje në Këshilla Drejtuese/në Shoqata Profesionistësh

Agronom (Drejtues Teknik i aktivitetit bujqësor) në Kooperativën Bujqësore

Drejtimi teknik i aktivitetit bujqësor.

Kryetar i Bordit të Qendrës Kombëtare Shqiptare të Burimeve për Trajnim dhe

Asistencë Teknike ANTTARC.

Përgjegjësitë e pozicionit të punës  Mbështet qëndrueshmërinë organizative të zhvillimit të kapaciteteve të OSHC-ve përmes trajnimit dhe asistencës teknike; kontribuon në përfshirjen dhe pjesëmarrjen e OSHC-ve në vendimmarrjen publike nëpërmjet ngritjes së kapaciteteve; dhe kontribuon në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve publike nëpërmjet trajnimit dhe asistencës teknike dhe përfshirjes në implementimin e qëllimeve në zhvillim.

Arsimi / Formimi  
Aktualisht   Emri i Institucionit   23/10/1996   Emri i Institucionit   Diploma e fituar 18/01/1995   Emri i Institucionit   Diploma e fituar 1983-1984   Emri i Institucionit   Diploma e fituar   1974-1978   Emri i institucionit   Diploma e fituar     1970 – 1974   Emri i institucionit   Diploma e fituar   Në vitin e dytë të doktoratës në degën “Mbrojtje Bimësh”.   Universiteti Bujqësor i Tiranës, Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit, Departamenti i Mbrojtjes së Bimëve. Provim pas-universitar i gjuhës italiane   Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Dega e Gjuhës Italiane   Provim pas-universitar i gjuhës italiane Provim pas-universitar i Gjuhës Angleze   Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Dega e Gjuhës Angleze   Provim pas-universitar i Gjuhës Angleze Studime pas-universitare në Mbrojtjen e Bimëve. Master i Shkencave në Agronomi. Universiteti Bujqësor i Tiranës, Fakulteti i Agronomisë, Dega e Mbrojtjes së Bimëve Master i Shkencave në Agronomi Studime Universitare   Universiteti Bujqësor i Tiranës, Fakulteti i Agronomisë   Agronom     Studime të Shkollës së Mesme   Shkolla e mesme e përgjithshme “Gjergj Kastrioti“, Durrës   Diplomë e integruar e nivelit të dytë
Kurse Formimi / Trajnime    

Gusht 1993

Vendi i zhvillimit

Shtator 1993

Vendi i zhvillimit

Dhjetor 1993

Vendi i zhvillimit

Shkurt 1994

Vendi i zhvillimit

Maj 1995

Vendi i zhvillimit

Kurs trajnimi për “Mekanikën bujqësore”

Suedi

Kurs trajnimi mbi “Përdorimin e halofiteve në bujqësi”, Qendra Ndërkombëtare për Studime

Agronomike Mesdhetare të Avancuara (CIHEAM)

Agadir, Marok

Seminar i Bankës Botërore për Disbursimet,  Misioni i Bankës Botërore

Tiranë, Shqipëri

Ëorkshop mbi Rajonet Malore të Integruara”

Gjenevë-Vissp, Zvicër

Kurs Trajnimi në “Financat e Projekteve Ndërkombëtare”, Programi për Zhvillimin e Ligjit

Tregtar, organizuar nga Departamenti i Shtetit për Tregtinë

Tiranë, Shqipëri

Qershor 1995

Vendi i zhvillimit

Ëorkshop mbi Zhvillimin e Ndërmarrjeve të Vogla, USAID-Banka Botërore

Budapest, Hungari

Janar 1996    Kurs trajnimi në Menaxhimin e Projekteve për Zhvillim

Vendi i zhvillimit

ntor 1996

Vendi i zhvillimit

Gjuhët

Universiteti Carnfield, Angli

Vizitë   studimore   për   “Funksionimin   e   procedurave   menaxhuese   për   elementët   e infrastrukturës”, organizuar nga instituti FORHOM.

Francë

Gjuha armëtare  SHQIP

Gjuhë të tjera

Vlerësimi Niveli Evropian (*) Anglisht

Italisht

Fngjisht

        Kuptimi E folur E shkruar   Dëgjimi Leximi Interpretimi gojor Prodhimi gojor       C2   C2   C2   C2   C2     C2   C2   C2   C2   C2       B2   B2   B2   B2   B2   (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue Patenta Aktualisht posedoj patentën B Shqiptare.            

Autorizoj trajtimin e të dhënave të mia personale që përmbahen në këtë C.v. sipas ligjeve në fuqi.