Rëndësia e kryerjes së analizave të ujit

Kryerja e analizave të ujit ҫon në mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit të njeriut, nëpërmjet kryerjes së kontrolluar të plehërimit dhe aplikimit të pesticideve nëpërmet protokolleve të bujqësisë së integruar. Rrjedhimisht kultivohen produkte bimore cilësore dhe të sigurta për shëndetin e njeriut dhe të kafshëve. Analizat e ujit mund të kryhen në Laboratorin Universitetit Bujqësor të Tiranës (UBT) si dhe në Institutin e Shëndetit Publik (ISHP).

*
 • Cilësia e ujit të vaditjes

Ujërat për ujitje që rrjedhin nga burimet, të devijuara nga përrenjtë, ose të derdhur nga puset, përmbajnë sasi të konsiderueshme të substancave kimike që mund të zvogëlojnë rendimentin dhe përkeqësojnë pjellorinë e tokës. Përveç kriprave të shpërndara, i cili ka qenë problemi kryesor për shekuj, uji i vaditjes gjithmonë ka mbajtur substanca që rrjedhin nga mjedisi i tij natyror ose nga produktet e mbeturinave të aktiviteteve të njeriut (rrjedhjet shtëpiake dhe industriale).

Këto substanca mund të ndryshojnë në një gamë të gjerë, por kryesisht përbëhen nga pluhuri dhe solide të pezulluara (SS) që rezultojnë në bllokimet e emetuesve në sistemet e mikro-vaditjes dhe popullsitë e baktereve dhe mikroorganizmave të dëmshme për njerëzit dhe kafshët.

Teknikat e vlerësimit të ujit të vaditjes mund të ndahen në tre grupe:

 1. Kimike, (rreziqet nga kripësia/toksiciteti për tokën, bimët dhe sistemin e vaditjes siç është korrozioni i gypave dhe bllokimi kimik i emetuesit);
 2. Fizike (problemet e bllokimeve të emetuesve nga grimcat e ngurta të lëna pezull dhe përmbajtjet e tjera të papastërtive);
 3. Biologjike (problemet nga bakteret dhe përmbajtjet e tjera të dëmshme për shëndetin e njerëzve dhe të kafshëve, si dhe për token, bimët dhe sistemet e vaditjes).

Kripëzimi është një problem i zakonshëm me të cilin përballen fermerët që ujisin në klimën e thatë. Kjo është për shkak se të gjitha ujërat e vaditjes përmbajnë kripëra të tretshme. Nëse rrjedhin nga burimet, të devijuara nga përrenjtë, ose të derdhur nga puset, ujërat përmbajnë sasi të konsiderueshme të substancave kimike, të tretura nga shtresat gjeologjike përmes dhe mbi të cilat kanë rrjedhur ujërat. Në zonat me bujqësi intensive, plehërimi është një shkak kryesor i salinizimit.

      Rëndësia e analizave të ujit

Uji i vaditjes gjithmonë përmban disa kripëra të tretshme pavarësisht nga burimi i tij. Përshtatshmëria e ujërave për një qëllim të caktuar varet nga llojet dhe sasitë e kripërave të tretura. Disa nga kripërat e tretura ose përbërësit e tjerë mund të jenë të dobishëm për bimët. Megjithatë, cilësia ose përshtatshmëria e ujërave për qëllime të vaditjes është vlerësuar në aspektin e pranisë së përbërësve të padëshiruar, dhe vetëm në situata të kufizuara uji i vaditjes është vlerësuar si një burim i lëndëve ushqyese të bimëve. Disa nga jonet e tretura, të tilla si NO3, janë të dobishme për bimët.

Treguesit më të rëndësishëm të ujit

Treguesit më të rëndësishëm të ujit që duhen analizuar janë:

 1. pH
 2. Përcjellshmëria Elektrike (EC)
 3. Alkalinitet i përgjithshëm (CaCO₃)
 4. Klorure (Cl⁻)
 5. Sulfate (SO₄²⁻)
 6. Nitrate (N-NO₃)
 7. Kalcium (Ca²⁺)
 8. Magnez (Mg²⁺)
 9. Natrium (Na)
 10. Kalium (K)
 1. pH i ujit të vaditjes, rëndësia e tij

pH i pranuar në përgjithësi për ujin e vaditjes është midis 5.5 dhe 7.5. Uji alkalin mund të përmbajë përqëndrime të larta të bikarbonatit (përgjithësisht në ujë me pH 8 dhe më lart) dhe karbonateve (përgjithësisht pH 9 dhe më lart). Shtoni gëlqere, hi druri ose një solucion të formuluar posaçërisht për ujin për të ngritur pH, ose shtoni squfur, acid fosforik ose një tretësirë pH zvogëluese. Uji alkalin nuk përmban fluor ose klor dhe ka një nivel të ulët aciditeti. Jonet janë kripëra, dhe disa kripëra janë të këqija për bimët. Njohja e asaj që është në ujin tuaj, ju ndihmon të përcaktoni se çfarë lloj plehërash nevojiten për bimët tuaja, si dhe nëse bimët duhet të vaditen me ujë bazik. Për të ulur nivelin e pH të tokës dhe për ta bërë atë më acid, mund të përdoret uthull me dorë ose duke përdorur një sistem vaditës. Për një trajtim bazë, një filxhan uthull mund të përzihet me një gallon uji dhe të derdhet mbi tokë. Rrënjët e bimëve thithin minerale të tilla si azoti dhe hekuri vetëm kur ato treten në ujë.

 • Përcjellshmëria Elektrike (KE), rëndësia e saj


Përçueshmëria elektrike është një masë e aftësisë së ujit për të kaluar rrjedhën elektrike. Kjo aftësi lidhet drejtpërdrejt me përqendrimin e joneve në ujë.

Zvogëlimi i KE. Do të jetë një dëmtim i kulturave bujqësore duke përdorur ujë të ndotur për ujitje. Parimi themelor i hollimit mund të neutralizojë KE e lartë të ujit të ndotur duke përdorur ujë të pastër ose ujë me KE të ulët. Me rritjen e sasisë së ujit të pastër, uji i ndotur do të bjerë në një masë të caktuar të saj.

Simptomat e kripëzimit në drithëra dhe luleshtrydhe

 • Alkaliniteti i përgjithshëm (CaCO₃), rëndësia e tij

Alkaliniteti është një masë e aftësisë së ujit për të neutralizuar aciditetin. Një test i alkalinitetit mat nivelin e bikarbonateve, karbonateve dhe hidroksideve në ujë dhe rezultatet e testimit përgjithësisht shprehen si “ppm të karbonatit të kalciumit (CaCO3)”. Gama e dëshirueshme e ujit të vaditjes është 0 deri 100 ppm karbonat kalciumi. Fortësia e ujit përcaktohet në terma të karbonatit të kalciumit (CaCO3, i njohur gjithashtu si ‘gëlqere’). Niveli i fortësisë shprehet si sasia totale e CaCO3 në miligram për litër ujë (mg / L). Nivelet e larta të bikarbonateve tërheqin kalciumin nga tretësira, duke ulur praninë e kalciumit në tokë.

Simptoma e mungesës së Kalciumit në domate

 • Përmbajtja e Klorureve (Cl⁻) në ujin e vaditjes, rëndësia e tij

Bimët marrin klorur si joni Cl- nga tretësira e tokës. Ai luan disa role të rëndësishme në bimë, duke përfshirë fotosintezën, përshtatjen osmotike dhe shtypjen e sëmundjes së bimëve. Megjithatë, përqendrimet e larta të klorurit mund të shkaktojnë probleme toksike në bimë dhe reduktojnë prodhimin.

Toksiciteti më i zakonshëm është nga kloruri në ujin e vaditjes. Klori nuk është thithur ose kthehet mbrapa në tokë, prandaj ajo lëviz lehtë me ujin e tokës, merret nga bima, lëviz në lumë rrjedhën e transpirimit, dhe grumbullohet në gjethe. Përqendrimet e tepërta të natriumit dhe joneve të klorideve në ujin e vaditjes mund të shkaktojnë toksicitet në bimë.

Këto jone mund të merren ose nga rrënjët ose nga kontakti direkt në gjethe. Kloruri i kalciumit është raportuar të jetë më pak toksik për bimët, por është përdorur rrallë, sepse ai është shumë më i shtrenjtë se kripa e thjeshtë dhe më i vështirë për tu përdorur.

Simptoma e toksicitetit (A) dhe deficences (B) nga klori

A                                                     B                              

 • Përmbajtja e Sulfateve (SO₄²⁻), rëndësia e tyre 

Sulfati (SO4) është relativisht i zakonshëm në ujë dhe nuk ka ndikim të madh në tokë përveçse kontribuon në përmbajtjen totale të kripës. Uji i vaditjes me nivel të lartë të joneve të sulfateve redukton disponueshmërinë e fosforit tek bimët. Sulfati është i dyti pas bikarbonatit si anion i madh në rezervuarët e ujit të fortë. Sulfatet (SO4 -) mund të ndodhin natyrshëm ose si rezultat i shkarkimeve komunale ose industriale.

Ndërkohë që uji kalon përmes formacioneve të tokës dhe shkëmbinjve që përmbajnë minerale sulfate, disa sulfate treten në ujërat nëntokësore. Mineralet që përmbajnë sulfate përfshijnë magnezium sulfat (kripë Epsom), sulfat natriumi (kripë Glauber), dhe sulfat kalciumi.
Ka tre lloje të sistemeve të trajtimit për të larguar sulfatin nga uji i pijshëm: osmozë e kundërt, distilimi, ose shkëmbimi i joneve.

 • Përmbajtja e Nitrateve (N-NO₃), rëndësia e tyre

Efektet e përqëndrimit të nitratit në kripësinë e ujit. Një përqendrim i lartë i nitrateve në ujin e vaditjes mund të sigurojë gjithashtu një pjesë të konsiderueshme të nevojave të azotit të një bime. Pranë bregut, puset mund të bëhen të kripura nëse ujërat e detit ndërhyjnë në ujërat nëntokësore. Një burim tjetër i kripërave është nga uji i vaditjes.

Simptoma të mungesës së azotit në bathë            Simptoma të tepricës (toksicitetit) të azotit

Një rritje e përqëndrimit të protonit rreth rrënjëve zvoglon pH rreth rrënjëve (më shumë acide). Në mënyrë të ngjashme, kur bima merr nitrat (NO3-) lëshon bikarbonat (HCO3-), i cili rrit pH rreth rrënjëve (më shumë alkaline).

Të gjitha nitratet shtojnë azotin në tokë. Të dy jonet e nitrateve dhe jonet e amonit mund të merren nga bimët. Përveçse në tokat me përmbajtje shumë të larta të azotit, shtimi i nitrateve ekstra do të stimulojë rritjen e bimëve.

 • Përmbajtja e Kalcium (Ca²⁺), rëndësia e tij

Sasi të mjaftueshme të kalciumit në ujin e vaditjes dhe tretësirën e tokës parandalojnë marrjen e tepruar të natriumit nga bimët. Përdorimi i kripërave të tretshme të kalciumit ose acidit sulfurik, mund të zvogëlojnë në masë të madhe rrezikun e toksicitetit për shkak të natriumit të tepërt.

Kalciumi luan një rol shumë të rëndësishëm në rritjen e bimëve dhe në të ushqyerit, si dhe në depozitimin e murit qelizor. Rolet kryesore të kalciumit: si përmirësues i tokës, kalciumi ndihmon në ruajtjen e balancës kimike në tokë, ul kripësinë e tokës dhe përmirëson depërtimin e ujit. Gëlqerja furnizon tokën me kalcium. Nëse toka është acide, duke shtuar gëlqere ndihmon rritjen e kulturave të perimeve duke rritur alkalinitetin.

                               Simptoma të mungesës së Kalciumit

Për të gjitha qëllimet praktike, kalciumi nuk konsiderohet toksik për bimët. Edhe pse rrallë, nivelet e tepërta të kalciumit në tokë mund të zvogëlojnë marrjen nga bima të lëndëve ushqyese të tjera si fosfor, kalium, magnez, bor, bakër, hekur ose zink, duke rezultuar në mangësi të këtyre lëndëve ushqyese.

 • Përmbajtja e Magnezit (Mg²⁺), rëndësia e tij

Uji i vaditjes që përmban kalcium të mjaftueshëm është më i dëshirueshmi. Kationi i magnezit (Mg ++) është gjetur edhe në pjesën më të madhe të ujërave natyrorë. Së bashku me kalciumin, Mg mund të përdoret për të vendosur lidhjen me kripësinë totale dhe për të vlerësuar rrezikun e natriumit. Magnezi është fuqia prapa fotosintezës në bimë. Pa magnez, klorofili nuk mund të kapë energjinë e diellit të nevojshme për fotosintezën. Me pak fjalë, magnezi kërkohet ti japë gjetheve ngjyrën e gjelbër. Magnezi përdoret gjithashtu nga bimët për metabolizmin e karbohidrateve dhe në stabilizimin e membranës qelizore.

Simptoma të mungesës së Magnezit në bimë

Një shtesë e vogël magnezi nuk është veçanërisht e dëmshme. Kur rritet në tokë, sasitë e tepërta të magnezit nuk shfaqen shpejt. Shumë magnezium pengon marrjen e kalciumit, dhe bima paraqet simptoma të përgjithshme të një teprice të kripërave; rritjes së ngadalësuar dhe vegjetacionit me ngjyrë të errët. Tokat me nivele të larta të magnezit ose uji me nivele të larta magnezi mund të shkaktojnë mangësi në të ushqyerin të nxitur nga kalciumi.

 • Përmbajtja e Natriumit (Na), rëndësia e tij

Natriumi është një mineral që në përgjithësi nuk nevojitet në bimë. Disa varieteteve të bimëve kanë nevojë për natrium për të ndihmuar në përqendrimin e dioksidit të karbonit, por shumica e bimëve përdorin vetëm një sasi të vogël për të nxitur metabolizmin. Akumulimi i kripës në tokë gjithashtu mund të shkaktojë dëmtime të bimëve. Kur kripa tretet në ujë, jonet e natriumit dhe klorureve ndahen dhe mund të dëmtojnë bimët. Jonet e klorurit thithen lehtë nga rrënjët, transportohen në gjethe dhe grumbullohen atje në nivele toksike. Një përqendrim i lartë i kripës i pranishëm në ujë dhe në tokë do të ndikojë negativisht në rendimentet e bimëve, do të degradojë tokën dhe do të ndotë ujërat nëntokësore. Cilësia e ujit të vaditjes luan një rol esencial në zonat e thata të prekura nga normat e larta të avullimit dhe shkaktojnë përqëndrime të larta të kripës që grumbullohen në tokë.

Simptoma të tepricës së Natriumit në bimë        

Immagine correlata

Praktikat njerëzore mund të rrisin kripëzimin e tokës duke shtuar kripëra në ujin për vaditje. Menaxhimi i duhur i vaditjes mund të parandalojë akumulimin e kripës duke siguruar ujë të përshtatshëm drenazhimi  për të shpëlarë (kulluar) kripën e shtuar nga toka.

Përqendrimet e larta të natriumit në ujin e vaditjes mund të nxisin mungesën e kalciumit dhe kaliumit në tokat me nivele të ulëta të këtyre lëndëve ushqyese dhe bimët mund t’i përgjigjen plehërimit me këto lëndë ushqyese. Kjo mund të degradojë strukturën e tokës duke thyer agregatet e argjilës, gjë që rezulton në përmbytje dhe rritje të dobët të bimëve.

 1. Përmbajtja e Kaliumit (K), rëndësia e tij

Kaliumi dhe magnezi në vlerësimin e cilësisë së ujit të vaditjes. Në veçanti, lëkura e bananes është shumë e pasur në kalium. Hiri i drurit mund të përdoret gjithashtu, por sigurohuni që të përdorni hirin e drurit vetëm lehtë, pasi shumë mund të djegi bimët tuaja.

Simptoma e mungesës së kaliumit

Immagine correlata

Çfarë ndodh kur bimët nuk marrin mjaftueshëm potas: bimët në të cilat mungon K nuk kanë energji të mjaftueshme për tu rritur siç duhet, rrënjët e tyre nuk janë të formuara mirë, dhe ato kanë gjethe dhe kërcej të dobët. Skajet e gjetheve të vjetra të bimëve shfaqen “të djegura”, pasi bimët me mangësi K nuk mund të rregullojnë dhe të përdorin ujin në mënyrë efikase. Shumë kalium pengon marrjen e elementëve të tjerë të rëndësishëm ushqyes, si kalciumi, azoti dhe magnezi, duke krijuar mangësi që zakonisht prodhojnë efekte të dukshme. Një mangësi e azotit dyshohet kur gjethet e vjetra më të ulëta në bimë bëhen të verdha, ndërsa pjesa tjetër mbetet e gjelbër e ndritshme.    

Si të zvogëlohet niveli i kaliumit në tokë

 • Punoni tokën thellë me një lopatë dhe me vaditeni plotësisht për të shpërndarë kaliumin e tretshëm në ujë.
  • Hiqni sa më shumë gurë të jetë e mundur nga toka, duke përdorur një sitës të tokës.
  • Ndaloni aplikimin e plehrave komerciale të pasura me kalium.

Leave a Reply